Základní informace o blokovém grantu

V květnu 2004 byl Evropský hospodářský prostor (EHP), který sdružuje státy EU, Norsko, Lichtenštejnsko a Island za účelem vytvoření volného trhu charakterizovaného volným pohybem zboží, služeb, kapitálu a osob, rozšířen o 10 nových členských států EU. Z toho důvodu se tři nečlenské státy EU, které jsou ale součástí EHP – Island, Lichtenštejnsko a Norsko, rozhodly podporovat sociální a ekonomickou soudržnost nově rozšířeného EHP. Došlo tedy k ustavení Finančních mechanismů EHP a Norska, jejichž cílem je posílit sociální a ekonomickou soudržnost v rozšířené Evropě a zvýšit schopnost nových členských zemí EU/EHP plně participovat na vnitřním trhu a posílit bilaterální vztahy EHP s příjemci pomoci, tj. i s Českou republikou. Finanční mechanismy EHP a Norska jsou administrovány Kanceláří finančního mechanismu (KFM) se sídlem v Bruselu. Celkovou odpovědnost za implementaci Finančních mechanismů EHP/Norska v České republice nese Národní kontaktní místo (NKM) zabezpečované Ministerstvem financí České republiky (MF ČR).
 
V rámci těchto finančních mechanismů bude v České republice v pětiletém období 2004 – 2009 celkem k dispozici 105,9 milionů € určených k podpoře projektů z širokého spektra prioritních oblastí jako je např. ochrana životního prostředí, zachování evropského kulturního dědictví, zdravotní péče, péče o děti a rozvoj lidských zdrojů.
 
Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) byla v rámci těchto mechanismů vybrána v souladu se Zákonem o veřejných zakázkách na administraci Blokového grantu pro nestátní neziskové organizace a rozdělí ve třech výzvách celkovou částku 9 300 000 €.

Občanské sdružení Heřmánek v červnu roku 2008 uspělo v grantovém řízení vyhlášeném Nadací rozvoje občanské společnosti. Ta přerozdělovala v tomto grantovém řízení finanční prostředky finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru a Norska.

Naše občanské sdružení uspělo s projektem Zřízení a provoz zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc ve věku od 3 do 18 let“. Projekt se snaží pomoci dětem a mládeži ve věku od 3 do 18 let, které pro nepříznivou situaci v rodině (soudní vystěhování rodiny z bytu, konflikty s nevlastním rodičem, alkoholismus či gamblerství rodiče atd.), nemohou déle v rodině setrvávat. V důsledku toho jim hrozí umístění do ústavních zařízení (diagnostický ústav, dětský domov). Předmětem projektu je vznik zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (dále jen ZPDVOP) s kapacitou sedmi dětí. Pobyt dítěte v ZPDVOP umožní dítěti neztratit kontakt s rodinou a svým přirozeným sociokulturním prostředím, umožní dítěti pokračovat ve studiu a navíc existuje pravděpodobnost, že situace v jeho rodině se stabilizuje natolik, že se dítě může do rodiny vrátit. A to aniž by bylo umístěno v ústavním zařízení. Cílem ZPDVOP je zajistit ubytování, stravu, adekvátní péči, rozvoj a zdravý vývoj dítěte a nácvik sociálních návyků. Důležitou úlohou zařízení je také práce s rodinou a snaha o opětovný návrat dítěte do rodiny. Díky úspěchu v grantovém řízení vzniklo nové zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, které do té doby v Karviné chybělo, mj. vzniklo také 5 nových pracovních míst. Díky této nemalé finanční podpoře bylo zakoupeno kompletní vybavení zařízení, finanční prostředky pokryjí také nemalou část režijních nákladů provozu zařízení.

PROJEKT BYL UKONČEN V ČERVNU 2010.

Zpráva o projektu

„Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti.“.