Co nabízíme...

 
DĚTEM A MLADISTVÝM NABÍZÍME:
 
* nepřetržitý provoz,
* zajištění stravování a ošacení,
* ubytování v bezpečném prostředí s adekvátním zázemím,
* dostatečné soukromí pro děti (maximálně dvoulůžkové pokoje),
* odbornou výchovnou péči poskytovanou kvalifikovanými
   pracovníky,
* zajištění kompletní zdravotní péče včetně doprovodu,
* zajištění psychologické, psychoterapeutické, popř. psychiatrické
   pomoci,
* plnou podporu ve studiu (příprava dětí na školní vyučování,
   doučování apod.), doprovod dětí do škol
* podporu psychoterapeutických, speciálně pedagogických a
   arteterapeutických aktivit,
* efektivní využití volného času dětí - volnočasové aktivity přímo v
   zařízení (např. dílna), zajištění zájmových kroužků,
* odborné poradenství a pomoc prostřednictvím sociálního
   pracovníka, speciálního pedagoga, popř. dalších odborných
   specialistů,
* převozy dětí vlastním automobilem jak při umístění do zařízení,
   tak i v rámci pobytu.
 
Psychologická pomoc je dětem zajišťována prostřednictvím psychologických  ambulancí Mgr. Lenky Dostalíkové a Mgr. Martiny Pastuchové.
 
 
RODIČŮM ČI RODINÁM DĚTÍ A MLADISTVÝCH NABÍZIME:
 
* pomoc při vyřizování a zajišťování záležitostí týkajících se dítěte,
* návštěvy dětí v Heřmánku, návštevy dětí u rodinných příslušníků,
* konzultační služby,
* individuální pohovory,
* základní sociálně - právní poradenství,
* zprostředkování další odborné pomoci atd.
 

V ZDVOP Heřmánek je tedy zajištěno nejen plné přímé zaopatření dítěte, je zajištěno také poskytování poradenství dítěti, jeho rodičům nebo osobám odpovědným za výchovu dítěte, zajištění přípravy dětí na školní vyučování. V zařízení jsou vytvořeny podmínky pro zájmovou činnost dětí, poskytování odborné péče dítěti podle jeho potřeb např. prostřednictvím psychologa, psychiatra, neurologa atd.
Pro děti je zajištěno odborné zázemí, které je potřebné ať již pro zlepšení jejich celkového zdravotního a duševního stavu, nebo pro minimalizaci vzniku nových rizik souvisejících s jejich nesnadnou životní situací, ve které se dítě ocitlo.

Všichni pracovníci ZDVOP splňují přísná kvalifikační kritéria a disponují minimálně vyšším odborným vzděláním. Pracovníci procházejí pravidelnými supervizemi, jak týmovými a individuálními, tak také případovými. Supervize jsou vedeny odborníky z řad terapeutů, lektorů a psychologů.

Každoročně se pracovníci účastní mnoha školení, kurzů a výcviků se zaměřením na péči o děti. K nejvýznamnějším výcvikům, kterými pracovníci prošli a při práci s dětmi je pravidelně využívají, patří např. Krizová intervence, VTI-videotrénink interakcí, Motivační rozhovory, Narativní práce s dětským traumatem apod.