Co je to zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc...
Podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí (359/1999 Sb.):

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc poskytují ochranu a pomoc dítěti, které se ocitlo bez jakékoliv péče nebo jsou-li jeho život nebo příznivý vývoj vážně ohroženy anebo ocitlo-li se dítě bez péče přiměřené jeho věku, jde-li o dítě tělesně nebo duševně týrané nebo zneužívané anebo o dítě, které se ocitlo v prostředí nebo situaci, kdy jsou závažným způsobem ohrožena jeho základní práva. Ochrana a pomoc takovému dítěti spočívá v uspokojování základních životních potřeb, včetně ubytování, v zajištění zdravotní péče zdravotnickým zařízením a v psychologické a jiné obdobné nutné péči.

 

Poslání Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc HEŘMÁNEK

Posláním Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP) Heřmánek je pomoc dětem a mladistvým zpravidla ve věku od 3 do 18 let, kteří pro nepříznivou situaci v rodině (konflikty s rodiči, alkoholismus či jiné zavislosti rodiče, týraní, zneužívání atd.), v ní nemohou déle setrvávat. V důsledku toho jim hrozí umístění do zařízení ústavní výchovy (dětský domov, diagnostický ústav, výchovný ústav).

Pobyt dítěte ve ZDVOP Heřmánek mu umožní neztratit kontakt s rodinou, popř. s její fungující částí, a svým přirozeným sociokulturním prostředím a navíc existuje pravděpodobnost, že situace v jeho rodině se stabilizuje natolik, že se do ní dítě bude moci vrátit. A to aniž by bylo umístěno do zařízení ústavní výchovy.